Sudridha on Bike

Bhrummm......

Fuchhey lai lagaideko surwal

Ajjai janta chain bhai le surreal launa.

Sunglass

Anuhar nai chopine

Back from School

Lord Buddha bata ghar jadai...

Bhai Nachdai

Balla talla alikati nachyo!

Buniya!

Ani KTM ma k k vanidinu?

Amrita Auntie Gift

A B C D ...

My Bro’s Skate

Hulsha le kindeko skate.